Tuongot 1530 -15
winwon 1554 +15

Kiểu: Cờ úp, 18/11/2019

27 nước, 3 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết