winwon 1569 +14
Tuongot 1515 -14

Kiểu: Cờ úp, 18/11/2019

32 nước, 4 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ