Tuongot 1501 +20
winwon 1583 -20

Kiểu: Cờ úp, 18/11/2019

47 nước, 4 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua