Halam 1520 +17
winwon 1544 -17

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

91 nước, 12 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua