winwon 1527 -16
Halam 1537 +16

Kiểu: Cờ úp, 18/11/2019

67 nước, 8 phút : 02 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết