winwon 1533 +10
soccon 1400 -10

Kiểu: Cờ úp, 18/11/2019

52 nước, 9 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết