winwon 1519 -22

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

46 nước, 8 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết