ychime 1497 +16
winwon 1490 -16

Kiểu: Cờ úp, 19/11/2019

52 nước, 9 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ