Hello11 1456 +8
51010 1274 -8

Kiểu: Cờ úp, 3/12/2019

64 nước, 10 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua