Hello11 1456 +8
51010 1274 -8

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

64 nước, 10 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua