winwon 1478 +12
phat2018 1386 -12

Kiểu: Cờ úp, 3/12/2019

86 nước, 8 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết