Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

54 nước, 5 phút : 01 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua