dongdobds1 1283 -19
khoanguyen 1218 +19

Kiểu: Cờ úp, 3/12/2019

51 nước, 5 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết