Holiem 1207 -7
9hau54 1433 +7

Kiểu: Cờ úp, 3/12/2019

27 nước, 5 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết