Kiểu: Cờ úp, 3/12/2019

26 nước, 1 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết