9hau54 1440 +6
Holiem 1200 -6

Kiểu: Cờ úp, 3/12/2019

8 nước, 1 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ