Ng1972 1480 -17

Kiểu: Cờ úp, 3/12/2019

47 nước, 6 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua