Htlong 1165 -9
Quanghop68 1334 +9

Kiểu: Cờ úp, 3/12/2019

69 nước, 10 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua