Quannga 1646 +15

Kiểu: Cờ úp, 3/12/2019

60 nước, 8 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua