Quannga 1646 +15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

60 nước, 8 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua