Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

24 nước, 1 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua