Kiểu: Cờ úp, 3/12/2019

24 nước, 1 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua