Ecoriver 1508 +12
xuandrc 1426 -12

Kiểu: Cờ úp, 3/12/2019

138 nước, 26 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua