phat2018 1374 -11
winwon 1490 +11

Kiểu: Cờ úp, 3/12/2019

61 nước, 5 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết