Kiểu: Cờ úp, 3/12/2019

105 nước, 12 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết