Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

89 nước, 7 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua