Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

77 nước, 7 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết