Kiểu: Cờ úp, 3/12/2019

77 nước, 7 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết