Kiểu: Cờ úp, 3/12/2019

89 nước, 10 phút : 03 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ