Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

89 nước, 10 phút : 03 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ