HacTho 1623 +10
hongvany 1487 -10

Kiểu: Cờ úp, 3/12/2019

54 nước, 8 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ