Kiểu: Cờ úp, 3/12/2019

49 nước, 6 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ