Langdu23 1487 +6
Banghong 1214 -6

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

54 nước, 4 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua