kobochay 1637 -24
covui8x 1436 +24

Kiểu: Cờ úp, 15/1/2020

11 nước, 1 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua