kobochay 1637 -24
covui8x 1436 +24

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

11 nước, 1 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua