Magis 1507 +15
euong 1484 -15

Kiểu: Cờ úp, 15/1/2020

72 nước, 8 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết