Kiểu: Cờ úp, 15/1/2020

94 nước, 16 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ