Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

94 nước, 16 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ