Banghong 1208 -5
Langdu23 1493 +5

Kiểu: Cờ úp, 15/1/2020

79 nước, 7 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết