Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

65 nước, 11 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua