Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

38 nước, 3 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ