Kiểu: Cờ úp, 15/1/2020

38 nước, 3 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ