Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

29 nước, 3 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết