Kiểu: Cờ tướng, 15/1/2020

29 nước, 3 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết