Langdu23 1498 +5
Banghong 1203 -5

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

58 nước, 5 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua