trumchoico 1528 +21
Timor 1637 -21

Kiểu: Cờ úp, 15/1/2020

84 nước, 11 phút : 05 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua