euong 1469 -14
Magis 1522 +14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

57 nước, 8 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ