euong 1469 -14
Magis 1522 +14

Kiểu: Cờ úp, 15/1/2020

57 nước, 8 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ