Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

51 nước, 6 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua