Timor 1616 -19
trumchoico 1549 +19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

17 nước, 2 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ