covui8x 1460 +23
kobochay 1613 -23

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

72 nước, 15 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ