Kiểu: Cờ tướng, 15/1/2020

30 nước, 3 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ