Magis 1536 +12
euong 1455 -12

Kiểu: Cờ úp, 15/1/2020

24 nước, 2 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ