kobochay 1590 +11
covui8x 1483 -11

Kiểu: Cờ úp, 15/1/2020

4 nước, 1 phút : 00 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua