vutuan3110 1541 -27
Moriantest 1260 +27

Kiểu: Cờ úp, 15/1/2020

5 nước, 1 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ