vutuan3110 1541 -27
Moriantest 1260 +27

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

5 nước, 1 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ