china79 1532 +18
tolehcm 1567 -18

Kiểu: Cờ úp, 14/2/2020

24 nước, 1 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết