coupkcr 1550 +6
ongphon 1280 -6

Kiểu: Cờ úp, 14/2/2020

16 nước, 2 phút : 08 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua