apolo143 1417 +17
Magis 1436 -17

Kiểu: Cờ tướng, 14/2/2020

38 nước, 5 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ