catcat 1790 +7
tuanlinh 1575 -7

Kiểu: Cờ úp, 14/2/2020

82 nước, 13 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết