caozizi 1656 +6

Kiểu: Cờ úp, 14/2/2020

54 nước, 6 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua